De gewenste data is vergelijkbaar met de door LDA geïdentificeerde data thema’s, namelijk inzicht in omvang van bezoekers, hun profiel, gedrag en het aanbod. Alleen zijn er in tijden van COVID-19 een aantal aanvullende vragen. Behalve het aantal eenheden, slaapplaatsen is het voor de veiligheidsregio bijvoorbeeld ook relevant of accommodaties in het bezit zijn van hun eigen sanitaire voorzieningen. Toch blijken data alleen niet voldoende te zijn. Data dienen te worden geduid alvorens het tot bruikbare informatie leidt. Het duiden van deze informatie vraagt om nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen verbonden aan de toeristisch-recreatieve sector. In deze samenwerking krijgen de data betekenis, bijvoorbeeld in contacten over openstelling van toeristische activiteiten of over de toepasbaarheid van steunmaatregelen, en wordt de sector dankzij die data als volwaardige  gesprekspartner gezien. Bestemmingen waar overheden, sector, DMO’s en kennisinstellingen dus nauw samenwerken, zijn in staat de veiligheidsregio en andere overheden te voeden met relevante informatie en weten gezamenlijk te komen tot vervolgstappen. 

In bestemmingen waar dit soort samenwerking ontbreekt, blijft het stil en is de sector overgeleverd aan de beslissingen van derden. De samenwerking, zo merk ik  bij collega’s in Zeeland, is intensief en vraagt veel van eerder genoemde partijen. Deze samenwerking is lang niet altijd geformaliseerd en gestructureerd, maar is gebaseerd op jarenlange samenwerking, onderling vertrouwen en respect. Vanuit deze samenwerking pakken verschillende partijen hun rol bij taken als het uitvoeren van onderzoeken, het communiceren naar bezoekers en bewoners, het raadplegen en vertegenwoordigen van ondernemers. Deze taakverdeling kan per regio verschillen maar dat deze taken moeten worden uitgevoerd in samenwerking staat buiten kijf.

Bestemmingen waar de afgelopen jaren weinig data zijn verzameld en weinig is samengewerkt, moeten een inhaalslag maken. In sommige regio’s worden plotseling de hoofden bij elkaar gestoken ten gunste van een goed lobby traject naar Den Haag. Anderen zetten apps in om het aanbod in kaart te brengen en om bezoekersstromen te kunnen managen. Belangrijkste opgave is dat de sector zelf aan het roer blijft zitten, zodat allerlei ad hoc-initiatieven een structureel karakter kunnen krijgen en straks kunnen worden benut voor de reguliere opgaven in het toerisme.