SAAM@ - resultaten

Startpunt

In 2014 heeft een pilotproject rond buurtgericht werken gelopen in Aardenburg (onderdeel van de gemeente Sluis). In de loop van dit pilotproject is de verbinding gemaakt met het SAAM& project. Zonder hier nu op de details in te gaan kan worden gesteld dat het project buurtgericht door diverse moverende redenen vroegtijdig is beëindigd. Dit werd door diverse betrokken partijen ervaren als een gemiste kans. De Zeeuwse Huiskamer, die al was betrokken bij het SAAM& project, heeft op dat moment voorgesteld het pilotproject buurtgericht werken te evalueren. In feite is dit het startpunt het Platform31 SAAM& pilotproject. Het pilotproject buurtgericht werken is geëvalueerd door zeven betrokken personen van diverse organisaties diepgaand te interviewen volgens de principes van EMM. Hieruit zijn conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd.

Visie 2016 - 2020

De gemeente Sluis heeft een integrale structuurvisie geschreven voor de periode 2016 - 2020. Dit is een doorwrochte visie die veel kansen en aanknopingspunten biedt voor de transitie naar een duurzame samenleving (in de breedste zin van het woord) door burger- en overheidsparticipatie. Uit interviews is naar voren gekomen dat weliswaar de visie staat als een huis, maar dat de dialoog met de burger nog goed op gang moet komen om van de visie een gedeelde visie te maken. Desalniettemin worden nu al grote slagen gemaakt.

Thema's

  • Burgers worden geacht actief te participeren in de samenleving. Dit heeft consequenties in de manier waarop de overheid zich opstelt t.o.v. de burger. Burgers worden in hun kracht gezet, maar met burgerkracht komt burgermacht.
  • Hulp geven aan of hulp ontvangen van de samenleving van kan alleen als een individuele burger is verbonden met de samenleving.
  • Doen we het samen of toch nog ieder voor zich? Professionele generalisten versus specialisten.
  • De samenleving is van ons allemaal, van de overheid, van het bedrijfsleven en van de burger. Willen we slagen maken, dan zal de dialoog moeten worden gezocht: van wij-zij naar ons;
  • Een samenleving vereist regels. We zijn in transitie naar een participatiesamenleving met nieuwe spelregels. Maar wat zijn de ethische uitgangspunten voor deze spelregels? En is iedereen van deze spelregels op de hoogte?

Opmaat naar het De Zeeuwse Huiskamer project

Het SAAM@ project is in de loop van tijd van karakter verandert. De uiteindelijk insteek was te komen aan de hand van een analyse tot belangrijke thema's die dienen te worden geadresseerd. Deze thema's zijn in dit onderzoek uitgewerkt. Een belangrijke constatering hierbij is dat de gemeente Sluis een heldere, integrale visie heeft op een verbonden samenleving. De visie moet ook worden uitgedragen, moet worden omarmd door alle belanghebbenden en moet worden geïmplementeerd, in gezamenlijkheid door een proces co-creatie van burger, overheid en bedrijfsleven. De Zeeuwse Huiskamer is gevraagd dit proces in 2015-2016 te begeleiden.

Referenties


Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: SAAM@ - aanpak