Kaderrichtlijnwater


Eigenschappen

Context Waterlichamen
prefLabel Kaderrichtlijnwater
altLabel
hiddenLabel
inScheme Thesaurus Robuuste watersystemen
subject
broader
narrower
partOf
association
related Waterlichaamskwaliteit, Afvalwaterkwaliteit, RWZI-effluentkwaliteit
creator
related name
wordt beïnvloed door
wordt beïnvloed door
wordt beïnvloed door

De View-Navigation (VN) pagina's.Definitie

De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Omdat de KRW uniforme eisen stelt aan de Europese landen wordt voorkomen dat vervuiling van een bovenstrooms land een probleem kan gaan vormen in een benedenstrooms land. Landen die binnen een stroomgebied liggen moeten dan ook gezamenlijk een stroomgebiedbeheersplan opstellen en uiterlijk in 2027 voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Source: Adapted from www.rivm.nl