Het model Brede Welvaart van het CBS hanteert zeven indicatoren voor het monitoren van de kwaliteit van milieu in de regio in het hier en nu. Te weten:

a)    Natuurgebied per inwoner

b)    Afstand tot openbaar groen

c)    Broeikasgasemissies per inwoner

d)    Emissies van fijnstof naar lucht

e)    Natuur- en bosgebieden

f)    Kwaliteit van zwemwater binnenwateren

g)    Kwaliteit van zwemwater kustwateren

Zeeland presteert wisselend op het onderdeel ‘Milieu’ van de Regionale Monitor Brede Welvaart. Het aandeel natuurgebied van het totale oppervlakte van Zeeland is ten opzichte van de andere provincies klein. Gerekend per inwoner is de hoeveelheid natuur gemiddeld. Bovendien zijn de groenvoorzieningen minder goed te bereiken dan in andere provincies. Wat betreft de uitstoot van broeikasgassen staat Zeeland er slecht voor. Als provincie hebben we de hoogste uitstoot van het land. Wanneer we de gegevens over broeikasgasemissie per gemeente bekijken zien we dat er samenhang is met vervuilende industrie in Borsele en Terneuzen. Ook in de uitstoot van fijnstof heeft Zeeland nog een inhaalslag te maken, maar de daling volgt de Nederlandse trend. Een positiever beeld is zichtbaar in de scores van de kwaliteit van het zwemwater langs de kust en in rivieren en meren. Voor deze indicatoren behoort Zeeland tot de top van het land. De Klimaatmonitor laat voor Zeeland een positief beeld zien voor wat betreft de hoeveelheid hernieuwbare energie per inwoner, daarmee behoort de provincie ook tot de top van het land. 

Lees de volledige publicatie hier.