Onderzoeksmethodes


HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving onderzoekt zowel de feitelijke situatie als de situatie zoals die wordt ervaren door de inwoners zelf. We gebruiken daarbij verschillende gegevensbronnen en onderzoeksmethodieken.

Bestaande data

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving gebruikt voor veel onderzoeken data van externe bronnen, zoals andere organisaties en overheden. Te denken valt aan het CBS, GGD, gegevens van gemeenten, UWV, politie, DUO of het Kadaster. Deze 'registratiecijfers' gebruikt het kenniscentrum voor koppeling, analyse en duiding. Om openbare gegevens toegankelijk te maken voor iedereen en op een centrale plek te ontsluiten, werken we nauw samen met andere organisaties op het gebied van datadeling.

Monitors

Een belangrijke bron van gegevens zijn onze monitors. Het gaat hier om vragenlijstonderzoeken die  worden herhaald. Met hulp van de Zeeuwse gemeenten, nodigen wij inwoners van Zeeland uit om een vragenlijst in te vullen. Wij gebruiken hiervoor representatieve steekproeven. Ofwel: mensen worden willekeurig geselecteerd en vertegenwoordigen inwoners die niet worden uitgenodigd voor het onderzoek. Omdat we de onderzoeken regelmatig herhalen, kunnen we ontwikkelingen in de Zeeuwse samenleving in de gaten houden. 

Interviews en focusgroepen

Sommige onderwerpen vereisen een andere aanpak dan bijvoorbeeld vragenlijsten of het analyseren van registratiecijfers. Wanneer het gaat om perspectieven van inwoners, ervaringen of achterliggende motivaties maakt HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving gebruik van interviews of focusgroepen. Het gaat om een open gesprek waarin thema's dieper worden uitgelicht. Deelnemers aan de gesprekken zoeken we, afhankelijk van het onderzoek, onder inwoners, professionals of experts. 

Delen van resultaten

De uitkomsten van de onderzoeken die HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving uitvoert, leiden tot publicaties of artikelen. Het uitgangspunt is dat de publicaties goed leesbaar en toegankelijk zijn. Alle publicaties zijn te vinden op deze website. Verder kondigen we nieuw verschenen publicaties of artikelen aan via de nieuwsbrief, sociale media en persberichten. De betrokken partners, zoals gemeenten of Provincie, worden direct ingelicht. HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving hecht er waarde aan met overheid, burgers en bedrijven in gesprek te gaan over de resultaten. Dat doen we middels presentaties en werkplaatsen. In een werkplaats is er ruimte om met belanghebbenden (bijvoorbeeld professionals, ambtenaren of inwoners) het gesprek te voeren over thema's die voortkomen uit de onderzoeksresultaten.

Privacy

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving is lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en medewerkers conformeren zich aan de gedragsregels van deze vereniging. Meer informatie over gegevensbescherming in onderzoeken leest u hier.