Missie

In de onderzoeken van HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving dragen we met kennis en verdieping bij aan de kwaliteit van leven in Zeeland. Nu en in de toekomst. Hoe we dit doen?

Onderzoeken

De onderzoeken die wij jaarlijks uitvoeren zijn actueel en relevant voor Zeeland. Wij spelen met ons onderzoek in op actuele ontwikkelingen in beleid, politiek en samenleving en signaleren daarbij thema’s die voor de Zeeuwse samenleving van belang zijn.

Mensen

In onze onderzoeken hebben wij een scherp oog voor mensen in het algemeen en voor de inwoners in Zeeland in het bijzonder. Hoe staat het met leefsituatie van de Zeeuwen? En wat zijn hun ervaringen en gevoelens daarbij? Door te monitoren, door te onderzoeken wat inwoners vinden, ervaren en doen, en door inwoners actief mee te laten denken met onderzoeksthema’s en –uitkomsten via bijeenkomsten en een inwonerpanel, dagen wij uit om verder te kijken en stimuleren wij betrokkenheid bij de maatschappij.

Vertalen

Wij gaan verder dan het aanleveren van data. De data die wij gebruiken zijn zelf verzameld of afkomstig uit bestaande registratiesystemen. De data zijn voor ons geen doel op zich, maar een middel om onze onderzoeksvragen te beantwoorden. Wij beschrijven, vergelijken, verklaren en plaatsen gegevens binnen de Zeeuwse context. Wij hebben daarbij oog voor regionale en landelijke ontwikkelingen en voor bevindingen uit ander onderzoek.

Verbinden

Aan het begin van het onderzoek raadplegen wij inwoners en professionals bij de invulling van het onderzoek; na afloop delen wij onze bevindingen met externe betrokkenen, zoals inwoners, ondernemers en ambtenaren. Die worden gevraagd om te reflecteren op de bevindingen en mee te praten over nut, noodzaak en toepasbaarheid van de resultaten voor het werkveld. Wij faciliteren het gesprek door onze bevindingen te presenteren en door met partijen uit de samenleving in gesprek te gaan. Daarnaast verbinden wij in de nieuwe Data Alliantie door data, middelen en voorzieningen te delen met onze Zeeuwse kennispartners.